Referat fra Generalforsamlingen i kreds 41, den 9. februar 2022:

 7 stemmeberettigede tilstede.

 Valg af dirigent: Thomas Bødewadt 

 Valg af stemmetæller: Bjarne Jensen og Thomas Bødewadt 

 Formandens beretning fremlagt og godkendt. 

 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab: Godkendt. 

 Ingen indkomne forslag. 

 Valg af: 

 Næstformand – Henriette Marqvorsen ønsker genvalg – godkendt. 

 Kassereren – Vagn Hansen ønsker genvalg – godkendt. 

 Kredssekretæren – Alette Høy har på skrift tilkendegivet af hun ønsker genvalg – godkendt. 

 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år – 1. suppleant: Maria Berner og 2. suppleant:

 Kirsten Christoffersen ønsker genvalg – godkendt. 

 Revisor for 1 år: Christina Larsen har på skrift tilkendegivet af hun ønsker genvalg – godkendt. 

 Revisorsuppleant: Per Svendsen ønsker genvalg – godkendt. 

 Valg af 2 kredsrepræsentanter: Henriette Marqvorsen og Maria Berner blev valgt. 

 Eventuelt:

Bestyrelsen skal på næste møde udforme eventuelle forslag til repræsentantskabsmødet, som afholdes den 20. marts 2022.02.13 

På baggrund af Henriette Marqvorsens artikel i schæferhundebladet, ønsker hun og bestyrelsen at der stilles et forslag / et punkt som omhandler brugen af ulovlige metoder, så det nedbringes i kredsene.  

Thomas foreslår vi får videoovervågning på det nye klubhus, det kan Formanden Morten Birksø bekræfte at vi får. 

 

Med klap og tillykke uddeles der 10 års nåle til: 

 

  • Morten Birksø 
  • Anne-Magrete Larsen 
  • Susan Mostrup Larsen 
  • Alette Høy 
  • Bettina Skafsgaard 
  • Marianne Brundt 
  • Henriette Marqvorsen 

Generalforsamlingen afsluttes med kage og sodavand, i god ro og orden. 

 

 

 

Formandens beretning.

 

2021 blev endnu et lidt besværligt år i vores lille kreds.

Vi startede året med at måtte udsætte forårsindskrivningen til d. 6. marts pgr.a Corona og ligeledes måtte vi udskyde generalforsamlingen til d. 5. maj og den blev holdt hos Henriette M. ligesom i aften og tusind tak for at huse os, også til bestyrelsesmøder og trænermøde. Jeg håber at vi snart kan holde disse møder i vort eget klubhus.

Vi fik afviklet en prøve i foråret, d. 25. april og vi holdt kredsmesterskab d. 7. november hvor vi fik flg. kredsmestre:

Begynder B: Henriette M., FPR1: Susanne Hansen og IBGH1: Tine Munk. Hjertelig tillykke med det hele.

Endvidere har Veiko og Tina Damkjær været til DM i IFH2 både i DKK og Schæferhundeklubben. I DKK blev det til en 11. plads og i Schæferhundeklubben til en 7. plads. Hjertelig tillykke, rigtig godt gået - kredsen er stolte af jer.

Vi har jo stadig vores pavillon, med toiletter, og vi har selv betalt for den siden 1. maj, men der er ikke megen plads så kaffen er indtaget udendørs, ikke altid lige behageligt.

Så kommer vi til vores nye klubhus.

Guldborgsund tegnestue og tømrermester Peter Høy har, som bekendt, lavet tegningerne til huset og efter nogle rettelser og mange møder kom endelig d. 12. november byggetilladelsen efter at vi havde fået godkendt landzonetilladelsen efter 4 ugers høring.

Grunden blev afsat og støbt inden jul og tømrerne startede 17. januar.  I øvrigt holder vi, som tidligere bekendtgjort, rejsegilde på fredag d. 11. kl. 12, så nu er der endelig kommet gang i den. Hvornår huset er færdigt ved vi ikke med sikkerhed, men april-maj er nok et meget godt bud.

I pavillonen er opsat en liste med alle entreprenørerne så I kan der se hvem der bygger vores nye klubhus. 

Kommunen er gået i gang med at lave vores P-plads, men den kan først færdiggøres når pavillonen er fjernet. Prisen på pladsen er beregnet af kommunen til kr. 70.000,- og de ville gerne have os til at betale det halve, men det har vi da fået forhandlet ned til at vi "kun" skal betale kr. 20.000,-

Vi har i årets løb været ca. 100 medlemmer inkl. trænere og jeg vil her gerne takke vores medlemmer, trænere, figurant og bestyrelsen for den kæmpestore opbakning i en lang og svær periode. Skønt at I alle er så trofaste.

2021 har på mange måder været et prøvelsernes år men nu lysner det.

Morten Birksø

foråret 2022

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 41 – 5. maj 2021.

 

Dagsorden:

 1.     Valg af Dirigent.

Henriette Marqvorsen enstemmigt valgt, og takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var sket ifølge vedtægterne.

 

2.     Valg af stemmetællere.

Maria Berner og AnneMarie Hansen blev enstemmigt valgt.

 

3.     Formandens beretning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

4.     Kasserens forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5.     Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

 

6.     Valg af formand

Morten Birksø blev enstemmigt valgt

7.     Valg af næstformand.

Henriette Marqvorsen blev enstemmigt valgt.

 

8.     Valg af bestyrelsesmedlem

Henriette Bødewadt blev enstemmigt valgt.

9.     Valg af to bestyrelsessuppleanter.

Opstillet: Maria Berner og Kirsten Christoffersen.

Maria Berner fik 8 stemmer og Kirsten Christoffersen fik 2 stemmer.

Valgt som 1. suppleant blev Maria Berner og som 2. suppleant blev valgt Kirsten Christoffersen.

 

10.   Valg af revisor for 1. år.

Christina Larsen blev valgt enstemmigt.

 

11.   Valg af revisorsuppleant for 1. år.

Per Erik Svendsen blev valgt enstemmigt.

 

12.   Valg af 2 kredsrepræsentanter – ændret til 1 af hovedklubben pga. Corona i år.

Morten Birksø blev valgt enstemmigt.

 

13.   Eventuelt.

Klubben takkede Tina Damkjær for hendes store arbejde som BRK i Kreds 41. Tina Damkjær desværre valgt at stoppe som BRK.

Der blev delt pokal ud for årets bedste sporhund. Tina Damkjær og Veiko fik pokalen.

Tina Damkjær opfordrede til at alle medlemmer tager prøveleder kursus, således klubben ikke står i en situation, hvor vi kommer til at mangle prøveleder til afholdelse af prøve.

Tina Damkjær forespurgte på hvilke arrangementer såsom IGP3 DM osv., som kredsen havde sponsoreret. Vagn oplyste om at der havde været mange aflysninger i år pga af corona, men at vi havde sponsoreret 3 arrangementer.

Tina Damkjær foreslog at man prioriteret at støtte sporarrangementerne, da mange af de andre arrangementer altid havde rigeligt med støtte, men at sporarrangementerne tit havde svært ved at skaffe nok sponsorater.

Tina Damkjær forespurgte på mere information vedr. det nye klubhus. Informationen vedr. det nye klubhus er givet til medlemmerne mundligt på forespørgsel, og på de enkelte hold når der har været træning. Der har ikke været så meget nyt, da der stadigvæk ventes på godkendelse fra kommunen.

Henriette Marqvorsen informeret om at vi påbegynder at etablere venskabsklub med kreds 15 i Nakskov.

Henriette Marqvorsen forespurgte om ideer/ønsker fra medlemmerne. Maintrail, nosework, fællesarrangementer, legebeløningshold, natløb mv blev nævnt. Henriette Marqvorsen har noteret alle ideer/ønsker, og disse vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder.

Dirigenten gav ordet til formanden som sluttede med at takke for god ro og orden.

 

Referent:                                                                        Dirigent:

 

Alette Høy                                                                      Henriette Marqvorsen

 

 

 

Formandens beretning.

 

Så gik endnu et år i vores lille kreds og hvilket år!!!

Lad mig starte med det positive. Ved vores forårsindskrivning fik vi 61 medlemmer og til efterårsindskrivningen kom der yderligere 30. Dog skal det bemærkes at da vi måtte lukke ned pgr.a Coronaen, gav vi tilbud om at de medlemmer der havde betalt træningskontingent til forårssæsonen og ikke fik det fulde udbytte, kunne komme igen til efterårssæsonen uden beregning. For hele 2020 har vi haft 91 medlemmer fordelt på 29 mænd og 62 kvinder.

Coronaen - ja det var, og er stadig, noget af en udfordring. Vi fik dog afviklet en prøve som "Drive in", hvilket gik rigtig godt. Jeg syntes at vi har håndteret de forskellige restriktioner og andre udfordringer vi har haft i forbindelse med Coronaen meget godt.

Men udover dette har vi været rigtig hårdt ramt af andre negative begivenheder.

Det startede med at vi havde 2 indbrud omkring 1. april med få dages mellemrum hvor vi fik smadret en rude og bla. vores pistoler blev stjålet.

Den 20. april kom så den helt store katastrofe idet vores klubhus blev brændt af. Alt inventar gik tabt, heriblandt referater tilbage fra kredsens start. Ufattelig sørgeligt.

Den erstatning vi fik tilbudt af forsikrings selskabet var helt ude i skoven så vi engagerede en uafhængig forsikringsagent på foranledning af formanden for fodboldklubben. Vi kontaktede også tømrermester Peter Høy som skaffede os en bygningskonstruktør til en yderst fordelagtig pris. Disse 3 herrer har så formået at få forsikringssummen hævet med næsten 200 % i forhold til det første udspil fra forsikringen! Det er da rigtig godt gået.

Peter Høy og bygningskonstruktør Brian Jørgensen har efterfølgende udarbejdet tegninger til et nyt klubhus og har indhentet div. håndværkertilbud. Alt ligger i skrivende til godkendelse hos kommunen hvor det har ligget et pænt stykke tid.

Vi har fået stillet en pavillon til rådighed som forsikringsselskabet har betalt udgifterne til, men kun til udgangen af april 2021, herefter overtager vi selv udgiften.

I 2020 har vi været 9 trænere, heraf 3 certificerede, 2 trænerføl, 1 figurant og 1 uddannet prøveleder. I starten af i år har vi fået yderligere 3 uddannede prøveledere.

Denne beretning skal jo i princippet omhandle året 2020, så jeg vil slutte med at takke alle vores trænere og figurant, vores BRK'er og bestyrelsen for det kæmpe arbejde I alle har udført under særdeles vanskelige omstændigheder.

Og ikke mindst en stor tak til alle vores medlemmer for jeres forståelse for vores lidt vanskelige situation - uden jer havde vi jo ikke nogen kreds.

Morten Birksø

Foråret 2021

 

 

 

Referat 13. juli 2019                   

Tilstede: Morten, Vagn, Henriette, Bettina og Alette

Referent: Alette

Formanden:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Afholdes d. 8. august 2019. Alette som er valgt på generalforsamlingen er på ferie og kan ikke deltage – se næste punkt også.

Valg af repræsentant i henhold til lovene §22:

Ifølge §22 kan der vælges anden repræsentant uden ny generalforsamling. Vagn deltager i stedet for Alette.

Åbent hus/Indskrivning - program:

Tina J. viser spor

Jane viser rally

Henriette og Maria viser lydighed mv

Borgmester kommer kl. 10.00 og klipper snoren til den nye hvalpegård

Morgenmad kl. 9.00 for deltagere i opvisningen

Opvisning fra kl. 10-11 og herefter indskrivning

Der vil blive solgt pølser og sodavand

Omlægning af træningsstruktur:

Der ændres til at en træningstime er 45 min, så hold kan nå at skifte og trænere kan nå en lille pause mellem holdene. Hundene har også godt at ikke at træne en hel time – de fleste kursister holder ingen pause i deres træning, selvom de opfordres til det.

Hold/trænere:

Tirsdagshold ændres til selvtræningshold

Prøvehold ændres til Unghunde/prøvehold med Morten, Bettina og Alette som trænere

C-arbejde stiger til kr 300,00 pr sæson plus der skal deltages på lydighedshold i kredsen igen.

Hold:

9-10 Selvtræningshold

10-10.45 Hvalpehold plus Store hvalpe

11-11.45 Familiehundehold plus Unghunde/prøvehold

12-13 Selvtræningshold – kun for trænere

C-arbejde efter aftale mellem figurant og kursister – primært onsdag og søndag hvor banen er ledig.

Torsdag kl. 15-19

Rally (træning for kursister mellem kl. 16-18 – før og efter er tiden til opsætning og nedtagning af skilte mv. 

Nørdhold efter aftale med mellem kursister og trænere – primært d. 1. søndag i måneden

Kursus Michael Eifer:

Morten arbejder videre med ideen, og vi ser om der er interesse for kurset.

Trænerbasis kursus Lisbeth:

Punkt tages under indkomne kursusansøgninger

Indkomne kursusansøgninger:

Lisbeth Rasmussen har søgt om at komme på trænerbasis kurserne, og dette er bevilliget da hun har været føl i 2 sæsoner.

Kassereren orienterer:

Planlægning sommerfest:

Mad kl. ca. 13.00 efter træning.

Tilmeldingsfrist midt uge 34.

Opslag hænges i klubhus – Henriette laver dette.

Morten ringer til Zangenberg slagter for at bestille tilbehør til pattegrisen

Gratis for klubbens medlemmer – Påhæng og børn er prisen: voksne kr 100 og børn kr 50.

Uofficielt DM Rally 2019:

Vi støtter ikke da det ikke er officielt DM for schæferhunde.

Evt.:

Regler for Kreds 41 er justeret af Morten vedr. rækkefølgen – ingen nye ting. Diskuteret om A-spring skulle op på fliser eller andet, da ben synker i jorden. Vi lader det pt være som det er og tager evt. højde for de sunkne ben vedr. højden ved prøver.

Vagn har slået græsset rundt om skjul mv.

 

Referat 15. juni 2019                 

Tilstede: Morten, Vagn, Henriette, Bettina og Alette

Referent: Alette

Formanden:

Personsager:

Der har igen været opslag på FB med kritik. Den pågældende har fået en privat besked om at skrive sin kritik direkte til bestyrelsen. Der er dog intet modtaget, og vi gør ikke mere herved fra bestyrelsens side.

Låger/stolper:

Til hvalpegård koster kr 13.500 for 65 meter opsat. Bestyrelsen har sagt ja til tilbuddet.

Program åbent hus:

Henriette melder tilbage til Morten inden juli måned med program.

Afslutning 22. juni 2019:

Udgår – samme som næste punkt.

Fællesafslutning:

Vi laver pølser og brød til deltagerne og laver en for sjov B-prøve.

Indkomne kursusansøgninger:

Ingen

2. Kassereren orienterer:

Hovedavlsskue:

Vi støtter med kr 350,00

Vagtopgaver i kredsregi:

Vi stopper med vagtopgaver, idet disse har udviklet sig til en opgave som skal udføres af professionelle vagter, idet vi har oplevet at vore medlemmer både svines til og trues.

Fremtidige kurser i kredsen:

Kursus med Dina Doctermann og figurant koster 13.500 for en weekend plus kr 1000 for kørsel. Det er klikkertræningsbaseret og der kan kun deltages hvis man kender til principperne for dette. Kurset vil finde sted d. 28. og 29. marts 2020, og vil også blive opslået så der kan komme deltagere udefra. Prisen med hund vil blive kr 2800 og uden hund kr 1000. Vi arbejder videre på planlægningen og Henriette er tovholder.

Evt.:

Vi har diskuteret de opsatte plancher vedr. hvordan du og din hund forholder sig til at være på banen og møde anden hund mv. Trænere skal være bedre til at informere løbende om dette på deres hold, da kursisterne glemmer dette. Vi har snakket om at lave en folder til nye medlemmer, hvori planchens indhold samt regler og andre praktiske oplysninger er samlet.

 

Referat 25. maj 2019                  

Tilstede: Morten, Vagn, Henriette, Bettina og Alette

Referent: Alette

Formanden:

Konflikten ml. hovedbestyrelsen og DKK:

Vi har vendt konflikten og har indtil videre tillid til at HB løser konflikten med DKK.

Morten har sendt spørgsmål til HB, og vil arbejde for et møde med HB.

Nøgle til den nye lysmast:

Hænges i klubhuset

Merchandise:

Morten undersøger priser på diverse merchandise ting såsom t-shirts mv med tryk af logo.

Afslutning 22. juni 2019:

Vi laver for sjov b-prøve, og servere pølser og brød. Morten laver opslag til FB af hensyn til indkøb.

Efterårssæsonen:

Prøveholdet som det er i dag nedlægges, og Bettina og Alette blive i stedet hjælpetrænere – primært på hvalpeholdet og ungehundeholdet/prøveholdet (Der findes nyt navn i den nye sæson). Hvalpeforsætterholdet og unghundeholdet slås sammen igen til et hold (som får nyt navn – se ovenstående). Der oprettes en selvtræningshold for trænere som sidste hold på dagen om lørdagen. Resten af holdene forbliver som de er.

Indskrivning/åbent hus:

Niels Weiss spørges om han kan komme med stand. Alternativt spørges Billigt hundeudstyr. Vi laver opvisning i Rally, C-arbejde og Lydighed. Henriette står for at koordinere opvisningen. Der er gratis kaffe og der vil blive solgt pølser og sodavand.

Morten laver skilte til bordene med holdene, således at tilmeldingssedler kan udfyldes af kursist i samråd med en træner. Dette for at lette indskrivningen for Vagn.

Trænerbasisuddannelsen:

Lisbeth og Hanne sendes på Trænerbasis-uddannelsen hvis de har lyst.

Evt. prisstigning på græsslåning (udvidet hvalpegård):

Ingen prisstigning umiddelbart da prisen var incl. at hvalpegården blev udvidet.

Kassereren:

Sponsorstøtte og størrelse ved arrangementer, og hvilke støtter vi:

Vi støtter DM i Rally, IGP3 DM, Diverse sporprøver som tidligere vedtaget.

Vi støtter med 300 kr pr event.

Skyldige regninger:

Vi afventer regninger for 2 som vi skylder penge.

Evt.:

Udformning af hvalpegård og materialer drøftet – intet nyt som ikke allerede er vedtaget på tidligere møder.

 

Referat 13. april 2019 (mødet flyttet fra 6. april 2019).

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Henriette og Bettina.

BRK Tina Jersie deltog i mødet.

Referent: Alette

 

Formanden:

Loppemarked:

Vi afholder loppemarked i forbindelse med sommerafslutning d. 22. juni 2019.

Plæneklipper:

Vi hyrer en til at klippe græsset i hvalpegården nu den bliver udvidet. Dette koster kr 100 pr gang. Vi forventer at det skal klippe ca 10 gange.

Bideudstyr:

Der indkøbes bideudstyr ifølge ønsker fra Søren Værum. Morten indkøber

Indkøb Liner:

Der indkøbes 5 stk 2 meter liner i diverse farver, og 2 stk sporliner i sorte.

Indkomne kursusansøgninger:

Ingen

Sommerafslutning:

Afholdes 22. juni 2019 med fællesafslutning – sjov træning eller lignende.

Sommerfest afholdes d. 31. august 2019 efter træning. Vi påtænker at der skal serveres helstegt pattegris.

Lys:

Vi afventer elektriker får mast mv hjem, og kommer og sætter det op. Gerne i sommerferien.

Lukketøj på låge:

Vi afventer at Morten kan komme i kontakt med ansvarlig på kommunen. Skulle være tilbage. Skulle ske 15/4 2019.

Skridsikker terrasse:

Vi køber skridsikker maling, og maler terrassen.

Skørter til klubhus:

Ideen er droppet pt, da det bliver for dyrt og omfangsrigt umiddelbart.

Udvidelse hvalpegård:

Hvalpegård deles i 2 via eksisterende hegn, som der kommer låge i, således der er mulighed for opdeling af hold mv. Morten er tovholder for projektet, og annoncere efter hjælpere på FB og blandt kursister.

BRK:

BRK (Tina Jesie) vil gerne vide hvornår ting skal godkendes af bestyrelsen. BRK har bestyrelsens fulde tillid, og kan tage alle beslutninger vedr. prøveplanlægning.

Prøve d. 20. april 2019:

Vagn sørger for morgenmad og opkrævning af prøvegebyrer mv.

Morten sørger for smørrebrød

Laila kommer med sin stand med hundeudstyr.

Dagens prøver: 2 færdselsprøver, 1 IGP2, 1 IGP3, 2 Begynder B, 1 STPR1 og 3 IFH2.

BRK laver tidsplan og sender på mail.

Veiko bliver flinke hund (BRKs hund)

Fremtidige kurser- tilbagemelding fra Morten, Henriette og Alette:

Jan Østergård (Canis) kursus via Stevns hundesport – pris 10.000 for en weekend. Til samme pris kan vi få kursus med Dina Doctermann.

Lea Nor – pris 7.500 plus kørsel fra Roskilde – 1 dag. Lea Nor er ikke vendt tilbage med indhold af kursus.

Vi vil afholde opfølgningskurser og sporkurser med Tina Jersie og Jørgen Damkjær løbende. Pt er der plan om opfølgningskursus d. 27. april 2019.

Henriette vender tilbage med evt. datoer vedr. kursus med Dina Doctormann.

Kursus med Lea Nor droppes pga den manglende tilbagemelding.

Skilt på hus:

Vi indhenter tilbud på nyt skilt til huset. Morten er på opgaven.

Evt.:

Intet

 

 

Referat 9. marts 2019.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Henriette og Bettina.

Referent: Alette

Formanden:

Flugtspring:

Efter ønske fra medlem sættes det gamle flugtspring stand.

Lys:

Vi afventer elektriker får mast mv hjem, og kommer og sætter det op. Kommunen har lagt målerkasse ind.

Låge:

Kommunen er på sagen, og vi afventer dem.

Loyalitet:

Henvisning til andre klubber/hjælpere mv vendt. Vi oplyser om relevante tilbud såfremt det nødvendigt at henvise til andre end kreds 41.

Tagpap:

Morten undersøger om vi kan få noget åndbart skridsikkert underlag til kanten af terrassen som bliver meget glat i vådt føre.

Repræsentantskabsmøde:

Regnskab og punkter til behandling på repræsentantskabsmøde d. 17. marts 2019 er sendt til bestyrelsen. Ingen yderligere kommentarer til dette.

Indkomne kursusansøgninger:

Ingen

Ønsker fra medlemsmøde:

Henriette vender tilbage med tilbud på førstehjælpskursus til hund og intro til klikkertræning (introaften og kursus).

Figuranter:

Der aftales og afholdes møde med figuranter om regler mv for C-arbejde.

Fremtidige kurser:

Der afholdes træningstips- og indlæringsforståelsesaften d. 25. maj 2019.

Henriette undersøger omkring kursus med Jan Østergaard fra Canis

Alette undersøger omkring kursus med Lea Nor

Morten undersøger omkring nyt sporkursus med Tina Jersie og opfølgningskursus for kursister der allerede har taget kurset.

Evt.:

Plancher lavet til medlemsmøde d. 23. februar – her mangler vi et stk til inde i klubhuset.

Træningsmetoder drøftet løseligt vedr. de enkelte hold/trænere

Vagn oplyste om morgenmad og frokost til prøve d. 16. marts 2019.

 

 

Referat 16. februar 2019.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Henriette og Bettina.

Referent: Alette

Formanden:

Lys:

Der bliver opsat 1 stk lysmast. Denne placeres midt ind mod boldbanen. Kommune betaler for denne plus forbrug.

Ekstra låge:

Vi afventer om kommunen vil betale og evt. med egenbetaling. Dem der kan tage stilling til dette i kommunen er pt på ferie.

Nyt nr:

Ved Kohaven 3A. Dette er klubbens nye officielle adresse. Kommunen har ønsket vi skiftede adresse, idet nuværende adresse var den samme som boldklubbens. Desuden var det af hensyn til brand- og ambulancekørsel i tilfælde af evt. ulykker mv.

Figurant tøj:

Figuranttøj til Søren Værum til brug for klubregi er sat i gang hos Niels Weiss med de relevante logooplysninger på.

Skørter på klubhus:

Vi afventer stadigvæk at Morten finder ud af pris mv. Herefter tages stilling til om vi skal have disse.

 Ny træner:

Lisbeth Rasmussen vil gerne være træner. Som med alle andre der ønsker at være træner, så skal hun gå 2 sæsoner som trænerføl. Herefter kan Lisbeth kommer på trænerbasisuddannelsen.

Træningstider:

Ingen ændringer i denne sæson.

Sporkursus:

Der er 6 tilmeldte med hund til sporkursus. Ingen uden hund. 1 person uden for kredsen har ønsket plads på kurset med hund. Dette er afslået da alle pladser med hund er optaget. Vedkommende tilbydes plads uden hund.

Hjemmeside:

Vi bibeholder nuværende udbyder. Vi har fået tilbud om 50% hvis vi binder os i 2 år. Dette har bestyrelsen sagt ja til.

Mix match:

Vi arbejder videre med ideen sammen med kreds 56.

 

Kassereren:

Antal medlemmer i foråret:

Vi er 82 medlemmer i alt.

 

Kantineopgave 2-3 marts:

Vagn sørger for morgenmad og frokost.

Evt.:

Plancher lavet til medlemsmøde d. 23. februar.

 

 

 

Referat 26. januar 2019.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Henriette og Bettina. Tina Jersie som BRK deltog under relevante punkter.

Referent: Alette

 

Formanden:

BRK

Tina Jersie blev valgt som BRK.

Tina har ønsket at bestyrelsen fremadrettet melder ud hvilke weekender/dage, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at lægge prøver i kredsen, således hun frit kan planlægge ud fra dette.

Kritik af afholdte prøver skal ske ved efterfølgende møder, og ikke i offentligt forum på selve prøvedagen.

Prøver i foråret er på plads med dommer osv. Dog mangler der lidt sporlæggere. Efterårsprøver er på plads både med dommer, sporlæggere osv.

Tilmelding for prøver i kredsen ændres til at være lige så snart prøver offentliggøres på Caniva, i stedet for som nu hvor det først er 8 uger før prøven man kan melde til. Dog vil der blive skrevet at kredsens medlemmer har fortrinsret på alle prøverne.

Vagn efterlyste priser på de nye prøver og Tina ville snakke med Vivi Gelsager om dette.

Evaluering af generalforsamling:

Det gik fint. Henriette og Morten blev genvalgt. Kiss har gjort indsigelse mod stemme resultat under punktet godkendelse af formandens beretning. En stemme er muligvis gået tabt, men da denne ene stemme ikke ville ændre på resultatet har bestyrelsen valgt ikke at foretage sig yderligere.

Evaluering af indskrivning:

Der kom mange nye medlemmer. 29.500 kr i indtægt. Vi bibeholder til næste gang at sidde ved borde, og snakke med de enkelte kursister om ønsker og mål, og sammen med kursisten udfylde tilmeldingsblanket, således at alle placeres på de korrekte hold fra start af. Tina tilbød at sidde ved Vagn og ”fange” dem som måske var kommet til Vagn uden at være placeret på rette hold. Dette skulle også gøre Vagns job noget nemmere ved indskrivningerne.

Tonen i klubben blev vendt igen, da nye medlemmer ikke altid lige forstår intern humor eller lignende. Alle skal følge sig velkomne til en indskrivning.

Medlemsmøde:

Vi holder medlemsmøde. Her vil vi blandt andet ridse spilleregler op såsom hund ud og ind på banen. Skal hunde hilse osv. Det bliver d. 23. februar 2019 umiddelbart efter træning, således flest muligt forhåbentligt vil deltage. Henriette og Maria er tovholder for indhold på mødet.

Skørter på klubhus:

Morten finder ud af pris mv og vender tilbage. Herefter tages stilling til om vi skal have dem.

Flidspræmie:

Der indføres flidspræmie på alle hold, som uddeles til kredsmesterskabet. Præmien gives til den kursist der er mødt flest gange i de 2 sæsoner. Morten informere alle trænere.

Sporkursus:

Der afholdes sporkursus med Tina Jersie for klubbens medlemmer d. 2. og 3. marts 2019.

Tina Jersie skal have forplejning for at står for arrangementet. Ligeledes skal en evt. hjælper. Opslag om kurset på FB, og prisen for kursus er 500 kr med hund og 300 uden hund. Der er plads til 6 med hund og 4 uden hund. Kursister skal en uge før kursusstart give Tina skriftligt besked om hvad de ønsker at træne på, således hun kan forberede sig. Kurset er primært målrettet med de af kredsens medemmer der målrettet træner mod prøver. Det er derfor bestyrelse der tager stilling til hvem af kredsens medlemmer der kan få tilbudt en plads, såfremt der er flere tilmeldte end der er pladser til.

Evt.:

Hjælpetræner/føl funktionen blev drøftet.

Bankskifte drøftet.

Referat af Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 41 - 17. januar 2019.

Dagsorden:

Valg af Dirigent.

Bettina Skafsgaard blev enstemmigt valgt, og takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var sket ifølge vedtægterne.

Valg af stemmetællere.

Jørgen Damkjær og Karina Geertsen blev enstemmigt valgt.

Formandens beretning.

Beretningen blev godkendt med 1 stemme imod og 21 for.

Kasserens forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

Valg af Formand.

Opstillet: Morten Birksø og Lars Vedel Christensen

Morten Birksø fik 18 stemmer og Lars Vedel Christensen fik 5 stemmer.

Morten Birksø blev valgt som formand.

Valg af bestyrelsesmedlem.

Opstillet: Henriette Medom Marqvorsen og Lars Vedel Christensen forslået som kandidat, men ønskede ikke at opstille.

Henriette Medom Marqvorsen blev enstemmigt valgt.

Valg af to bestyrelsessuppleanter.

Opstillet: Tina Jersie Nielsen og Kirsten Christoffersen.

Tina Jersie Nielsen fik 21 stemmer og Kirsten Christoffersen fik 2 stemmer.

Valgt som 1. suppleant blev Tina Jersie Nielsen og som 2. suppleant blev valgt Kirsten Christoffersen.

Valg af revisor for 1. år.

Margit Meisner blev valgt enstemmigt.

Valg af revisorsuppleant for 1. år.

Christina Larsen valgt enstemmigt.

Valg af 2 kredsrepræsentanter.

Morten Birksø og Alette Høy blev valgt enstemmigt.

Eventuelt.

Lars Vedel Christensen oplyste at han havde flere forslag som han ville sende til bestyrelsen.

Der blev forespurgt på om regel vedr. at man skal gå på lydighedshold for at deltage i C-arbejde. Der blev forelagt fra bestyrelse at der kommer nærmere information om dette snarest, da bestyrelsen arbejder på nye tiltag for at tilgodese medlemmerne i forbindelse med dette. Der blev efterlyst opdatering af hjemmeside vedr. regler for deltagelse i c-arbejde.

Der blev forelagt ønske om scanning og øvelse af væsentest ude på spormarkerne.

Der blev spurgt om mulighed for at åbne op for alle på selvtræningsholdet om lørdagen, således man ikke skulle have færdselsprøve for at gå på holdet.

Der blev spurgt ind til mulighed for træningshold andre dage end lørdag.

Der blev ønsket mere hjælp til sportræningen – evt. mere planlagt træning/opstart for nye hundefører.

Vagn viste det nye prøveprogram frem, og oplyste at dette kunne købes hos ham.

Der blev opfordret til at deltage i foredraget om det nye prøveprogram med Lene Carlsson d. 22. januar 2019.

Der blev forespurgt om hvor langt bestyrelsen er i at få lys på banen. Her blev oplyst at

Formanden er i dialog med kommunen.

Der blev delt pokaler ud. Søren Værum fik pokal for årets bedste begynder B prøve, som blev bestået med 91 point. Jane Jensen fik pokal for årets bedste sporprøve – en FPr3 bestået med 96 point.

Dirigenten gav ordet til formanden som sluttede med at takke for god ro og orden.

Referent:                                                                        Dirigent:

Alette Høy                                                                      Bettina Skafsgaard

 

 

Formandens beretning.

Så er endnu et år gået i vores kreds, oven i købet et jubilæumsår, hvor flere fra kredsen var til VM i Randers. Det har været et år med en del aktiviteter i vores egen kreds. Vi har haft 2 indskrivninger med åbent hus, hvilket har været en pæn succes. Vi havde, efter forårets indskrivning, 65 medlemmer og efter efterårs indskrivningen var der 62 medlemmer - hertil kommer så de der blev indskrevet i løbet af sæsonerne. Åbent hus arrangementerne forløb rigtig godt - tak til alle der medvirkende.

For at fastholde de medlemmer hvis hunde i løbet af sæsonen blev for "gamle" til at gå på hvalpeholdet, etablerede vi et "Hvalpefortsætter/Unghunde" hold, hvor vi fik Jørn ind som træner. Dette hold fortsætter naturligvis i 2019.

Vi fik installeret 2 tunneller i hvalpegårde som blev overdækket med jord fra fliselægningen. Der kom også andre rekvisitter i hvalpegården, som i øvrigt bliver udvidet til ca. dobbelt størrelse i løbet af foråret.

Fliselægningen var jo nok det største projekt i 2018 og der skal lyde en meget stor tak til de der hjalp, ikke mindst til Henrik Kragh som stillede op med sine professionelle brolæggerredskaber i 4 dage af hans ferie. Det var i øvrigt en meget varm omgang - op til omkring 30 grader!

Vi afholdte 4 prøver i løbet af året. Disse var rimeligt godt besøgt og som sædvanligt dygtigt tilrettelagt af vores BRK'er, Tina Jersie. Stor tak til Tina og de øvrige der hjalp, de ydede alle en meget fin indsats. Og selvfølgelig rigtig stor tak til Kirsten og Vagn for atter at levere en meget lækker forplejning.

Vores sæsonafslutninger var rigtig hyggelige, dog kunne man godt ønske lidt flere deltagere.

Kredsfesten blev en rigtig god aften med meget lækker mad og her fik årets kredsmestre deres pokaler og vi fik uddelt "kammeratskabspokalen" - tillykke til alle modtagerne.

Kredsen var også repræsenteret ved DM, både i Schæferhundeklubben og hos DKK. Søren Wærum var til DM i Beg. B i DKK regi og Tina Jersie var til det kombinerede Schæferhundeklub/DKK DM i IPO FH. Flot gået begge 2.

Søren Wærum blev mønstret som prøvefigurant i både Dobbermannklubben og i Schæferhundeklubben - hjertelig tillykke. Nu har vores kreds så sin egen prøvefigurant - dejligt.

Hvad skal der så ske i 2019? Jo, allerede på tirsdag har vi en infoaften med Lene Carlson om det nye brugsprøveprogram. Der kommer også snart et sporkursus.

Vi skal, som nævnt, have udvidet hvalpegården, sat "Skørter" på klubhuset og så håber jeg at der kommer en løsning på lyset på banen. Det er et meget sejt træk både teknisk men ikke mindst politisk mht. fordeling af midler - rigtig kommunalt, men det ser ud til at vi er nærmere en løsning.

Vi har også tænkt på at lave en "Mix-match" evt. sammen med en anden kreds.

Vores BRK'er, Tina Jersie, har allerede tilrettelagt 4 prøver i løbet af året hvor jeg håber at mange af kredsens medlemmer vil deltage - godt gået Tina.

Vi har her til forårsindskrivningen valgt ikke at lave åbent hus da det jo dels kan være rigtig koldt og dels er der dårlig plads til Niels Weiss "butik", men vi regner med at lave åbent hus igen til efterårsindskrivningen.

Vi har for øjeblikket 13 trænere, heraf 6 certificerede af Schæferhundeklubben for Danmark, og 2 figuranter, heraf 1 prøvefigurant.

Jeg håber på et rigtig godt hundeår i 2019 med god træning og hyggeligt samvær.

Til slut vil jeg gerne takke for den store frivillige indsat der gøres i vores kreds. Tak til både bestyrelsen og trænerne for rigtig godt samarbejde og stor tak til alle de der har hjulpet med forskelligt, ikke mindst til prøverne. Og sidst men ikke mindst, tak til alle medlemmerne for opbakning til vores kreds - uden jer gik det jo slet ikke.

Morten Birksø

Januar 2019

 

 

 

 

 

Referat 12. januar 2019.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Henriette og Bettina.

Referent: Alette

 

Formanden:

Generalforsamling 2019

Bettina sørger for kringle, og vi forventer et sted ml. 10 og 30 personer.

Hundehuse

Vi køber ikke hundehuse, idet det ikke er optimal placering af hunde uden meget lang indlæring. I stedet for flyttes nuværende kroge til placering lige før hvalpegård ud mod cykelsti, således kursister uden bil kan placere hund der under en evt. gennemgang/evaluering af træningen.

Sæsonafslutning på hold

Sæsonafslutning alle hold er den sidste træningslørdag i sæsonen for alle hold – også hold der normalt ikke træner lørdag. Der holdes trænermøde umiddelbart før, således dette kan koordineres med evt. individuelle ønsker fra holdene – eks. for sjov prøver mv.

Hjælpere til prøver (mad og drikke)

Alle hjælpere får mad og drikke, dog bruges så vidt muligt de samme hjælpere flere gange i løbet af en prøve.

Træningstider

Lørdag:

 9-10 Selvtræning

10-11 Hvalpe og prøvehold

11-12 Hvalpefortsætter/unghundehold og familiehundeholdet

12-13 Ringtræning

Tirsdag:

18-19 Lydighed for alle racer

Torsdag:

17-19 Rally (banen er reserveret fra kl. 15.00 til skilteopsætning)

Søndag:

10-12.30 Spor

 9-12 Nørd (1. søndag i måneden)

C-arbejde er individuelt efter hvornår figurant/er kan – fortrinsvis onsdag 17-19 og søndag 13-?.

Træningsplaner

Hvalpehold, sporhold, Hvalpefortsætter/unghundehold og familiehundehold har lavet træningsplaner over aktiviteter pr træningsdag. Umiddelbart ingen planer for dette på øvrige hold.

Definition af hold – forudsætninger for at deltage på de enkelte hold

Vi forsøger med at der sidder trænere ved indskrivningen for hvert hold (ikke hvalpehold) og hjælper med at placere kursisterne korrekt på holdene. Evt. laves nye definitioner for de enkelte hold på hjemmesiden.

Figuranttøj

Punktet er udgået da det ikke er aktuelt.

Spring

Ingen nyt A-spring i første omgang – vi afventer og ser om det nødvendigt med 1 A-spring mere.

Træningsgebyr for familier m. 2 hunde og 2. fører

Ingen rabat.

Nyt prøveprogram

Alle trænere og BRK får udleveret prøveprogram. Kursister der ønsker programmet kan købe det hos Vagn. Vi afventer pt. prisen fra Hovedklubben.

Kursusansøgninger

Søren Værum er bevilliget figurantindlæringskursus.

 

Kassereren:

Årsregnskab

Gennemgået.

Budget

Gennemgået.

Større ønsker

Ingen større ønsker pt.

Evt.

Lys på banen drøftet.

Sporkursus drøftet – tages op på kommende møde.

 

 

Referat 20. november 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn og Bettina.

Afbud: Henriette

Referent: Alette

 

Formanden:

Pokaler

Vagn laver oversigt over pokaler. Alle modtagere af pokaler får erindringspokal fremadrettet. Erindringspokal uddeles sammen med vandrepokalen. Dog gives ingen erindringspokal for kammeratskabspokalen.

Figurantudstyr

Klubben betaler for prøvefigurantudstyr til Søren Værum til brug ved prøver i schæferhundeklubben for Danmarks regi ca 4.500,00 kr. Der kommer tryk med Kreds 41 navn og logo på ryg af jakken og navn på det ene bukseben.

Generalforsamling

Vagn laver indkaldelse til generalforsamling d. 17. januar 2018.

Skørter på klubhus

Tages op igen på møde efter nytår.

Foredrag med Lene Carlsson

22. januar 2018 arrangeres foredrag med Lene Carlsson om det nye prøveprogram.

 

Kassereren:

 

Musik til fester

Klubben køber et musikanlæg af en eller anden slagt til festlige arrangementer i klubben. Alette indkøber ved lejlighed.

Evt.

Holdfordeling næste sæson løselidt vendt.

 

 

Referat 27. oktober 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina og BRK indkaldt vedr. punkter om prøver.

Afbud: Henriette

Referent: Alette

 

Formanden:

Mix-Match

Vi går videre med ideen om at afholde Mix-Match, men vi når det ikke i indeværende sæson. Morten forespørger kreds 56 et evt. fælles arrangement.

Kammeratskabspokal

Der er taget stilling til modtager.

Kredsmesterskab

Der laves tilmelding for mad på FB for klubbens medlemmer som ikke stiller i en prøve, men gerne vil have forplejning. Prøvedeltager får mail fra Bettina vedr. tilmelding til forplejning mv. Vagn og Kirsten står for forplejningen i løbet af dagen. Bettina er prøveleder og Christina er substitut, såfremt Bettina bliver forhindret. Arrangementsplan lægges på hjemmesiden under seneste nyt. Der startes med begynder B prøverne, så spor, resten af lydighedsprøverne og så c-arbejde til sidst.

 

Kassereren:

Kredsfest

Kredsfest afholde d. 17. november 2018 kl. 18.00. Ingen har meldt sig til festudvalget a menige medlemmer. Bestyrelsen er dermed festudvalg. Vi får mad udefra. Der bliver egenbetaling på kr 100,00. Drikkevarer kan købes. Tilmeldingsfrist en uge før arrangementet. Morten sørger for at bestille mad, Vagn sørger for dessert og handle ind. Alette står for borddækningen.

Julefrokost

Julefrokost for bestyrelse og trænere bliver d. 8. december kl. 12.00. Vi planlægger at spise på Kineseren i Nykøbing. Morten bestiller bord. Tidspunkt kan evt. blive rykket hvis der ikke er åbent kl. 12.00.

Generalforsamling 2019

Drøftet løseligt. Tages op igen på et af de kommende møder.

Prøver 2019

Brk går i gang med at planlægge prøver for 2019.

Evt.

Drøftet at hovedklubben efterlyser kredse til afholdelse af arrangementer. Pokaler/erindringspokaler drøftet

 

Referat 29. september 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Tina, Henriette og Bettina

Afbud: Kiss

Referent: Alette

 

Formanden

Udvidelse af hvalpegård

Hvalpegård udvides til ca. 5 meter efter balancebums nuværende placering. Der er skal laves noget gravearbejde. Henrik Kragh forespørges på dette.

Kurser – skal vi afholde nogle i klubben

Alle kan komme med en evt. pris på et ønsket kursus som bestyrelsen så kan tage stilling til. Der arbejdes pt på et internt sporkursus i det nye år.

Selvtræningshold

I forårssæsonen laves regel om at man skal have bestået en færdselsprøve for at gå på selvtræningsholdet forude at opfylde de betingelser som allerede fremgår på hjemmesiden. Der sendes en mail til alle tilmeldte på holdet om, at træningen skal koordineres ved mødetidspunktet kl. 9.00, således at alle for tilgodeset deres behov for træning og der tages hensyn til hinanden.

Alkoholpolitik – skærpelse af formuleringen

Det er besluttet at alkohol ikke længere sælges og forefindes i klubhuset, udover til fester, og det ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol på klubbens areal, og i alle træningssammenhænge i kreds 41 – også træning der finder sted uden for klubbens areal, herunder eksempelvis under sportræningen.

Definition af hold

Dette tages op inden næste indskrivning, således alle kender forudsætninger for at deltage på de enkelte hold, og således at kursister placeres på korrekte hold fra start af.

Træningstider – flytning af hold – ønsker fra Søren Værum

Der rykkes ikke på hold i indeværende sæson, men der forsøges at planlægges bedre for holdplacering til næste sæson. Gruppe C. får fast dag om onsdagen fra kl. 16-19, således at pladsen er reserveret. Dog vil der stadigvæk blive aftalt tider og dage individuelt, således at dagene og tiderne tilpasses figuranter og deltagere på holdet. Således også andre dage end onsdage.

Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder

Efter at hovedklubbens vedtægter for kredsene er gennemgået af bestyrelsen, er det besluttet at suppleanter ikke længere indkaldes til bestyrelsesmøder, idet de kun kan indtræde i bestyrelsesarbejdet såfremt et bestyrelsesmedlem får varigt forfald.

Indkomne kursusansøgninger

Ingen modtaget.

 

Kassereren

 

Oprydning i og omkring container

Der afholdes arbejdsdag snarest.

Malling af køkken og toilet

Der afholdes arbejdsdag i starten af foråret.

 

Flugtspring

Det gule spring bruges ved prøver og hvis der ønskes at træne i fuld højde. Det gamle flugtspring fjernes det øverste moment med kostene på, og der kan trænes på springet som dog ikke længere er i fuld højde.

 

Kredsfest

Kredsfest afholde d. 17. november 2018 kl. 18.00. Nærmere planlægning næste møde.

 

Prøve 11. november 2018

Skal planlægges i god tid, idet BRK måske er forhindret i deltagelse på dagen. Tina J. prøver at planlægge så meget så muligt på forhånd, således det er småting der er tilbage til andre evt. at overtage. Sporlæggere er på plads allerede. Der er stadigvæk åbent for tilmeldinger for kredsens egne medlemmer til sport.

 

Prøvebid

Fra næste sæson skal der betales kr 100,00 pr prøvedeltager som ønsker prøvebid med prøvefiguranten.

 

Håndtering af utilfredse kursister – hvordan skal trænere forholde sig

Trænere kan henvende sig til bestyrelsen som kan være behjælpelig med håndtering og løsning.

 

Evt.

Lys på banen vendt igen. Vi afventer kommunen, men vi kommer ikke med i puljen i år, da denne desværre er opbrugt.

Træningssæsonsperioder vendt, men intet ønske om at det tages op som punkt, så de forbliver som de er.

Der blev drøftet medlemsmøde inden næste sæson. Punktet tages op på et af de kommende bestyrelsesmøder.

 

 

 

Referat 25. august 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Tina og Kiss

Afbud: Henriette og Bettina

Referent: Alette

 

Formanden:

Ringtræning

Der startes et ringtræningshold op om lørdagen fra 11.00 til 12.00 med Xenia Meisner som træner. Evt. kontaktes avlsvejleder i nærmeste kreds for hjælp og vejledning med dette.

Klikker intro

Der laves et aftenarrangement med Klikker Intro for medlemmer med Christina Larsen som er uddannet klikker instruktør fra Canis.

C-arbejde

Regler for gruppe C og deltagelse heri:

Gruppe C træning tilbydes de hundefører der træner målrettet frem mod IPO prøverne – ikke nødvendigvis med ens nuværende hund.

Der tilbydes kun træning der er IPO relateret efter Schæferhundeklubben Danmarks IPO program.

For at deltage i gruppe C træning i Kreds 41 er det et krav at HF går på et lydighedshold i Kreds 41. Lydighedshold er defineret som et hold der træner målrettet mod IPO-prøverne. Eks. Prøveholdet, IPO selvtræningsholdet eller Lydighedshold for alle racer.

Desuden skal HF - og evt. ejer af hund, såfremt HF ikke selv ejer hunden – være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark.

Det ligeledes et krav at nye HF til gruppe C holdet har eller deltager i introaften som finder sted ved hver sæsonstart.

Gæstetræning er ikke muligt på gruppe C holdet.

Status fliser

Der skal rettes lidt på de lagt fliser og lægges lidt ekstra ved indgangen. Desuden skal der graves nogle dæk ned i hvalpegården. Henrik Kragh spørges om han kan være behjælpelig.

Lys på banen

Kommunikationen fra kommunen har ikke været klar nok, og først pt har vi funder ud af hvorledes vi skal gribe det an at få søgt om lysopsætning på banen. Kreds 41 skal skaffe et tilbud på at få lavet opgaven hos en elektriker. Så skal det sendes til kommunen som selv indhenter tilbud hos egen elektriker. Først herefter kan der ske noget beslutning. Morten kontakter elektriker for tilbud.

Kassereren:

Gæstetræningsgebyr

Gæstetræningsgebyret fastholdes Dog sættes det ned til 25 kr. Se også under tidligere punkt - C-arbejde.

Resultat af indskrivningen

62 personer er i alt indskrevet.

Ca. 15. nye medlemmer.

Evt.

Ajourføring af børneattester pga. nye trænere mv blev drøftet.

Udvidelse af hvalpegård drøftet – tages op på kommende møde.

 

 

 

Referat 4. juli 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina, Henriette, Tina og Kiss

Referent: Alette

 

Formanden

Indskrivning/åbenthus (hvad skal vi vise – hvem er tovholder på hvad?

Indskrivning rykkes til d. 18. august 2018. Tidspunkt 10-14. Ligeledes rykkes afslutning af sæsonen til 1. lørdag i december. Dette gælder kun for sæson 2018. Næste år bibeholdes indskrivning 2 lørdag i august.

Vi viser Rally, lydighed, spor og gruppe c arbejde (uden stok)

Tovholder for dagen er Henriette og Tina J.

Der er morgenmad for bestyrelse, trænerer og evt. deltagende i opvisningen.

Vi sælger pølser, brød og sodavand. Kiss og evt. Kirsten står for dette.

Der vil være bod med hundeudstyr – Niels Weiss spørges ellers evt. Billigt hundeudstyr

Morten og Vagn står for indskrivning af kursister til forskellige hold og den nye indmeldelsesblanket tages i brug.

Ordensregler

Ordensregler er gennemgået og justeret så de kan blive offentliggjort snarest.

Guldborgsund kommune – Information 174 (tidligere sendt til bestyrelsen)

Vi deltager ikke i dette.

Hold i efterårssæsonen

Unghundeholdet og færdselsprøveholdet nedlægges og bliver et samlet hold – prøveholdet.

Lørdage:

Selvtræningshold (IPO) 9-10

Hvalpehold 10-11

Hvalpe/fortsætter hold 10-11

Prøveholdet 10-11

Familiehundeholdet 11-12

IPO-hold (oprettes ikke pt) 12,30 -13,30.

Mandag:

Lydighedshold for alle racer 17-18 (vi afventer om Lars kan – evt. bliver det nedlagt)

Onsdage og søndage:

C-arbejde – dage kan dog variere efter om figurant kan, og deltagere får besked og melder sig via lukket FB gruppe.

Torsdag:

Rally 17-19

Søndag:

Spor 10-12.30

1. søndag i måneden – Nørd 9-12

Indkøb

Rist og luftmadras til hvalpeholdet

 

 

Kassereren

 

Får kasseren en hjælper ved indskrivning

 

Morten hjælper – se under tidligere punkt

 

Planlægning af indskrivning

Se tidligere punkt.

 

Sponsorat til DKK og Schæferhundeklubbens SPH 2 DM 2018

 

Vi støtter arrangementet med 300 kr

 

Sponsorat til IPO 3 VM 2018 i anledningen af Schæferhundeklubben for Danmarks 100 års fødselsdag

 

Vi støtter arrangementer med 300 kr

 

Evt.

Lys på banen vendt igen og Morten forklarede at vi afventer godkendelse af kommunen. Vi snakkede om at PH havde fået lysmaster nu, og derfor vil Morten kontakte Lykkebæk fra kommunen igen. Flisearbejde påbegyndes i næste uge med udgravning. Der blev drøftet mulighed for at der kunne tages et sph-sport mere til næste prøve, og Morten mente at det kunne vi godt, men at vi kigger på det når vi nærmere os prøven. Forespørgsel på at låne banen vendt, og vi henholder os til tidligere bestemmelse af bestyrelsen, om at banen ikke kan lånes eller lejes ud

 

 

 

Dagsorden 18. juni 2018          

Tilstede: Morten, Vagn, Bettina, Tina og Henriette – afbud Kiss og Alette

Referent: Henriette

Formanden:

Missing people – Steffen vil gerne informere om missing people. har været på Christina og Mortens hold. Aftalt at vi laver en medlemsaften i løbet af efteråret.

Hold efterår – Snak frem og tilbage om hvilke hold vi har, og hvad vi har af muligheder til efteråret. Pt. har vi:

Hvalpehold: Christina + Hanne – holdet fortsætter

Unghundehold + FP: Slået sammen nu. én træner går med de der vil prøver, én går med de der vil lydighed, men ikke prøver. Ændres til: Store hvalpe + undghundelydighed: trænere bliver Morten og Jørn. FP + begynder B: trænere bliver Bettina og Alette

IPO: Træner er Kiss. Der er pt. ingen som går på holdet. Enighed om at holdet fortsætter/genoprettes hvis vi får hundeførere med FP der gerne vil videre. Ind til videre nedlægges det.

Mandagslydighed: Mandag 18-19, Træner er Lars. Pt. er der tre på holdet. Godt med alternativ til weekendhold. Holdet fortsætter

Rally: Trænere er Tina Skovgaard, Jane og Morten (primært Tina). Fortsætter med Tina og Jane som trænere

Gruppe C: Fortsætter. Tovholder er Henriette – med Tina Jersie som udførende tovholder (læs: den der har styr på hvad sker hvornår)

Nørd: Maria Berner og Henriette Marqvorsen er trænere. Holdet fortsætter

Familiehundehold: Fortsætter med Morten, Christina og Hanne som trænere. Tidligere information at der skal være minimum 5 deltagere for at holdet kører annulleres. Ifølge vedtægterne skal vi tilbyde holdet.

Håndtering af kursister: Snak frem og tilbage om håndtering af kursister, samt hvordan information videregives. Snak om opdatering af ”Seddel med regler i klubben” der udleveres i forbindelse med tilmelding til hold ved indskrivning. Enighed om at der skrives i venlig og inkluderende tone, formaninger nedtones 😊

Opfordring til alle om at tænke ”hvad vil jeg opnå at modtageren hører” når beskeder gives. Dette kan forebygge mange konflikter. KOMMUNIKATION – der er en modtager og en afsender – begge har et ansvar for udfaldet. Vi prøver alle sammen at huske dette 😊

Indskrivningsblanket: På indskrivningsblanketten indføres mulighed for at vælge til/fra om billeder af hundefører/hund må bruges af klubben (på FB f.eks)

Gruppe C træning – punkt fra tidligere møde: Populært hold med mange tilmeldte. Lidt varierende antal der dukker op. Snak om hvad vi skal ”bruge” vores figuranter til. Enighed fra bestyrelsen om at vi er heldige med flere figuranter, og mange træningsdage!. Beslutning: Vi er schæferhundeklub, så hovedvægt bør lægges på forsvarsarbejde målrettet IPO prøver. Der ligger allerede beslutning om, at træning på holdet forudsætter hundefører er målrettet mod prøver. Ikke nødvendigvis med tilmeldte hund. Beslutning vedr. tilmelding til gruppe C i kreds 41 fremadrettet: Hvis der på dagen er tilmeldt 5 eller flere hunde til forsvarsarbejde, vil der kun kunne tilbydes træning rettet mod IPO prøver. Dette besluttes for at imødekomme evt. fremtidig ”overbelastning” af vores figuranter til træning af andre grene (PH, DcH, hjæmmeværnsarbejde mv) Dette meddeles naturligvis evt. interesserede ved tilmelding på holdet.Der var enighed om ikke at lave eksklusivitet omkring træningen – vi kan lære fra andre grene, og hundeførere kan evt. få lyst til at gå efter IPO prøver, dette ønsker vi ikke at bremse.

Indkomne kursusansøgninger: Der foreligger ingen kursusansøgninger. Da Morten stopper som rallytræner, tager han naturligvis ikke de ellers planlagte og bevilligede kurser indenfor sporten. 

 

Kassereren orienterer

Træningskontingent efterårssæson: Fastholdes

Sommerafslutning – grillmad hvor mange mv: Bettina og Alette planlægger afslutning (det var jo skide sjovt og gik godt!) Tina kommer med note: vi har aftalt at vi IKKE holder afslutning på de enkelte hold, men samler det til fælles Kreds 41 afslutning – dette er ikke overholdt i år. Flere har glemt det….måske et par skamfulde blikke 😊 Beslutning: vi husker det fremover

Pris på brugsprøveprogram; Vi har en del liggende, men der kommer jo nyt program i 2019. Så de gamle sælges ikke mere.

 

Kommunikation, holdninger til hinanden og trænermetoder mv – igen – punkt fra tidligere møde:

Snak om hvordan vi omtaler hinanden, samt de forskellige hold og det der foregår på dem. Forskel på om vi taler til hinanden eller i et større forum. Opfordring til øget bevidsthed om at det vi siger i sjov, ikke nødvendigvis opfattes som sjov.

Bestyrelsesmøder om lørdagen: Forslag fra Alette om at flytte bestyrelsesmøder til lørdage efter træning – stor tilslutning!

 

Evt.:

Henriette efterlyser spørgeskema fra kredsudvalget omkring status i kredsene, hvad hver enkelt kreds bakser med, hvad der opfattes som primære udfordringer, samarbejde mv. Storstilet aktion fra hoveklubben med formål at forbedre forholdene i de enkelte kredse, samt for schæferhundeklubben generelt – skemaet er ikke fremlagt bestyrelsen, så vi har ikke deltaget i besvarelsen. Snak om, at den slags ikke responderes af enkeltpersoner, men minimum bestyrelsen, evt. medlemmer via et medlemsmøde

 

Næste møde: Onsdag 4/7 – vi skal planlægge indskrivning, så derfor så kort mellemrum

 

 

 

Referat 17. maj 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina og Kiss

Afbud: Henriette og Tina

Referent: Alette

Formanden:

Status på fliser

Fliser og 2 slags grus er kommet og er betalt. Rør til hvalpegård er kommet og er betalt. Vi afventer at Vagn og Mortens udlejer kan finde en dag, hvor de begge kan til at lægge fliserne. Der kommer tillæg for gravearbejdet.

Alkoholpolitik

Den nuværende alkoholpolitik fastholdes. Her er tidligere besluttet at der henstilles til bevidsthed om/og hvornår der drikkes alkohol i klubben som privatperson. Alkohol skal nydes i klubhuset og på terrassen. Når man er i klubben med funktion som træner/bestyrelsesmedlem drikkes der ikke alkohol.

Gruppe C træning

Punkt tages op på næste møde, hvor gruppe C ansvarlig Henriette kan deltage.

Indkomne kursusansøgninger

Ingen.

 

Kassereren:

Støtte til HAS og ungdomslejr

Vi støtter begge arrangementer med 300 kr til hver.

Fordeling af opgaver til prøve 26. maj 2018

Prøveleder Bettina

Sporansvarlig Morten

Gruppeansvarlig Jane

Køkkenansvarlige Kirsten og Vagn

Figurant Jan Jakobsen som kommer i klubben fredagen før prøven til prøvebid

Evt.

Afslutning af forårssæsonen ligger i år 30. juni 2018 med fællestræning. Persondataloven løseligt diskuteret – Hovedklubben har lavet en politik for dette som kan ses på hovedklubbens hjemmeside.

 

 

Referat 17. april 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina, Kiss og Tina

Afbud: Henriette

Referent: Alette

Formanden

Nyt hold

Der oprettes nyt hold for store hvalpe/unghunde for de hundefører som ikke umiddelbart ønsker at gå prøvevejen. Dette for at fastholde medlemmer, og måske på sigt kan det være nogen af disse hundefører så kan få lyst til at gå prøvevejen. Morten er træner på holdet.

Ny træner

Jørn Nielsen er blevet forespurgt om han vil være træner sammen med Morten på det nye hold for store hvalpe/unghunde. Jørn er certificeret træner fra Schæferhundeklubben, og tidligere færdselprøvetræner i anden kreds. Vi afventer endeligt svar fra Jørn.

Pinsecup

Lars Trane har henvendt sig om kreds 41 vil gå vagt til Pinsecuppen. Fredag, lørdag og søndag skal der bruges vagter af 2 stk hundeekvipager pr vagt. Vi vil gerne gå igen i år. Dog vil udspillet til Lars Trane være at vi skal stige til 80 kr i timen i år. Morten er tovholder.

Kassereren

Rengøring og vedligeholdelse af klubhus

Vi holder en arbejdsdag når vi har styr på hvornår fliser skal lægges omkring klubhus mv.

Indkøb

Stige indkøbes af Vagn.

Ekstra Chip-scanner er allerede indkøbt af Morten.

A-spring – Niels Weiss forespørges på pris sammen med en pris på flugtspring der over holder de nye regler for 2019, således vi får en samlet pris. Morten er tovholder på dette.

Noget nyt vedr. lys på banen?

Vi afventer stadigvæk svar fra kommunen vedr. tilladelse til at sætte master op. Morten er på sagen og rykker evt. efter svar snarest.

 

Referat 13. marts 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn, Bettina, Kiss og Tina

Afbud: Henriette

Referent: Alette

Formanden

Unghundehold

Vi bibeholder opdelingen af hold som det er pt. Unghundeholdet er fortsat for hundefører som ønsker at gå prøvevejen.

Repræsentantskabsmøde

Tina og Morten som blev valgt på generalforsamlingen deltager. Morten har haft sendt ud til kredsens medlemmer om de havde forslag eller kommentarer som de ønskede kredsrepræsentanterne skulle tage med til mødet. Lars P. Christensen havde som den eneste sendt tilbagemelding til Morten med forslag. Bestyrelsen har gennemgået forslagene. Kredsrepræsentanterne stemmer på dagen efter det de finder er i kredsens, og hovedklubbens interesse.

Formandsmøde

Morten har været til formandsmøde. Her blev Caniva gennemgået, og det fungere fint som det skal, dog er der mange hundefører der finder det svært.

Medlemsoplysninger kan findes på hjemmesiden – det dog kun Formand og Kasser der kan få adgang til oplysningerne, da disse indeholder personlige data.

En storproducent af hundemad, hvor navn ikke er oplyst, har meddelt af de ikke vil bruge schæferhunde i deres markedsføring, eller sponsorer schæferhunde, eller kredse fremadrettet, idet de siger at schæferhunden mange steder fremstilles som farlig bl.a på grund af billeder med C-arbejde. Schæferhundeklubben henstiller til at medlemmer og klubber ikke lægger sådanne billeder op i åbent forum på Facebook osv. De henstiller til at man til gengæld lægger så meget som muligt op med billeder af lydighed, spor, hund og børn osv.

Royal Canin og Agria er stadigvæk sponsorer af schæferhundeklubben.

Nyt prøveprogram kommer i 2019 og der er en del ændringer.

Fliser og tunnel

Fliser omkring indgang og hus sættes i gang lige så snart vejret tillader det.

Kloakrør til tunnel i hvalpegård indkøbes. 2 stk. begge i 60 cm i diameter i henholdsvis 2,30 meter og 2,19 meter for 200 kr plus 300 kr i kørsel.

Kassereren

Antal medlemmer og træningskontingent

Der er i forårssæson indskrevet 65 medlemmer.

Kantinepriser

Øl og Sodavand stiger til kr 10,00 uanset om det flaske eller dåse, således at klubben ikke længere behøver at tænke på returpanten. Medlemmerne kan så kan vælge at tage dem med videre eller lægge dem i klubben til pant som går til klubkassen. Morten laver nyt prisskilt.

Indkøb

Nyt spring indkøbes som følger reglerne for det nye prøveprogram i 2019. Tina J. sørger for dette.

Ny skraldespand til køkkenet. Vagn sørger for dette.

2 stk seler til C-arbejde i 2 forskellige størrelser indkøbes, således at nye medlemmer til gruppe C har mulighed for at låne en sele i forbindelse med træningen i klubben. De må ikke tages med hjem, men skal afleveres efter endt træning. Kiss sørger for indkøb af dette.

Sporgenstande indkøbes. Morten sørger for dette.

Prøve 24/3 2018

Bettina er prøveleder.

Vagn kommer i klubben om formiddagen og sørger for morgenmad, og modtagelse af prøvegebyr og forplejning mv fra prøvedeltagere mv

Morten sørger for mad til frokost.

Vagn sørger for indkøb af vin til dommer, figurant, sporlæggere mv

Hvad gør vi hvis C-arbejdstræning aflyses lige op til prøver

Der foretages intet i forhold til hvis C-arbejde aflyses lige op til prøver.

Evt.

Der blev forespurgt om vi har vi sporarealer til prøve d. 26. maj 2018, og Morten siger at det har vi, men vi kigger selvfølgelig nærmere på det når vi nærmere os prøven

 

Referat 30. januar 2018.

Tilstede: Morten, Alette, Vagn og Henriette

Afbud: Kiss, Lars og Bettina

Referent: Alette

Formanden

Nye trænere

Kiss er tiltrådt som sportræner og Jane er tiltræder som Rallytræner efter sommerferien. Bestyrelsen træffer beslutning om hvem der spørges/foreslås som trænere/føl i fremtiden.

Prøve samarbejde med andre kredse

 

Kreds 41 samarbejder gerne med andre kredse om afholdelse af prøver. Pt kunne et samarbejde om afholdelse af DM i sporprøver være relevant, da hovedklubben har svært ved at finde arrangører af dette. Morten arbejder videre med dette.

Rør (tunnel) og jord bunke til hvalpegård

 

Vi indhenter tilbud på betonrør, kørsel, maskiner mv på dette. Morten er tovholder.

Nyt om fliser

 

Mortens husvært kan være behjælpelig med udgravning, og grus. Der skal lejes maskine også. Pt venter vi på frostvejr eller evt. tørvejr længere fremme på året, før arbejdet kan påbegyndes. Der ligges også fliser i skjul 6, men kun inde i selve skjulet.

Formandsmøde

 

Morten deltager i mødet i marts måned.

Repræsentantskabsmøde

 

Se under punktet planlægning af generalforsamling længere nede.

Tilrettelæggelse af generalforsamling

 

På valg er: Næstformand, Kasseren, kredssekretær og 2 suppleanter. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer på ovenstående poster modtager genvalg.

 

Som dirigent foreslår bestyrelsen Henriette.

 

Som kredsrepræsentant foreslå bestyrelsen Morten.

 

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag d. 140118 til afstemning:

At vi – Schæferhundeklubben kreds 41- årligt yder et økonomisk bidrag til den kreds der arrangere og afholder Schæferhundeklubben for Danmarks SPH2 Danmarksmesterskab

At vi – Schæferhundeklubben kreds 41 – årligt yder økonomisk bidrag til den kreds, der arrangere og afholder Dansk Kennel Klubs IPO/SPH 2 Danmarksmesterskab

Bestyrelsen vil anbefale at dette er op til bestyrelsen af bestemme, både pga økonomi, men også for at det ikke kun er ovenstående 2 bidrag der forfordeles. Bestyrelsen plejer at sende bidrag til alle lignende arrangementer vi modtager ansøgninger fra i forvejen.

Regler om prøvegebyr – hvis deltager trækker sig

Hvis man melder fra prøven senere end 4 uger før afholdelse af prøven så betales prøvegebyret uanset årsag. Ved afbud mere end 4 uger før afholdelse betales prøvegebyret retur.

 

Foredrag for træner via hovedklubben

 

Der afholdes foredrag for alle trænere der har bestået Trænerbasis uddannelsen. Bestyrelsen har besluttet at betale omkostningen for de trænere der ønsker at deltage i dette foredrag. Trænere der ønsker at deltage skal ansøge bestyrelsen om dette inden d. 260218, hvor der er sidste frist for tilmelding via Caniva.

 

Tilbud om sponsorat af T-shirts til trænere

 

Bestyrelsen takker ja til sponsorat fra Peter Høy ApS på T-shirts til trænerne. Alette står for gennemførelsen af dette.

 

Evt.

 

Børneattesterne er godkendt på nær Kiss hvor der manglede info. Denne genfremsendes til politiet.

 

Lysmaster afventer vi at Morten kontakter kommunen igen, da bestyrelsen ønsker anden placering af masterne end det oprindelige udgangspunkt.

 

Kassereren

 

Antal medlemmer og træningskontingent

Der er i forårssæson indskrevet 65 medlemmer

 

Kantinepriser

 

Øl og Sodavand stiger til kr 10,00 uanset om det flaske eller dåse, således at klubben ikke længere behøver at tænke på returpanten. Medlemmerne kan så kan vælge at tage dem med videre eller lægge dem i klubben til pant som går til klubkassen. Morten laver nyt prisskilt.

Indkøb

 

Nyt spring indkøbes som følger reglerne for det nye prøveprogram i 2019. Tina J. sørger for dette.

 

Ny skraldespand til køkkenet. Vagn sørger for dette.

 

2 stk seler til C-arbejde i 2 forskellige størrelser indkøbes, således at nye medlemmer til gruppe C har mulighed for at låne en sele i forbindelse med træningen i klubben. De må ikke tages med hjem, men skal afleveres efter endt træning. Kiss sørger for indkøb af dette.

Sporgenstande indkøbes. Morten sørger for dette.

 

Referat 9. januar 2018.

Tilstede: Morten, Bettina, Alette, Kiss, Vagn, Lars og Henriette

Referent: Alette

Formanden

Generalforsamling februar 2018

Afholdes 7. februar 2018 kl. 19.00. På valg er næstformand, kasser og sekretær. Indkaldelse sker via mail til medlemmer og via Facebook. Der serveres kaffe/te og Wienerbrød.

Indskrivning /Åbent-hus – og hvem gør hvad

Der er sat annonce i Ugeavisen d. 9.januar 2018. Diverse aviser er kontaktet om arrangementet med billeder. Det op til de enkelte aviser om de bringer opslag om dette.

Der er opvisning kl. 11.00. Der opvises i hvalpehold, alm. lydighed, Nørd, Rally og C-arbejde.

På hvalpehold viser Maria frem. På alm. lydighed og nørdhold viser Henriette og Tina J. frem. På Rallyhold viser Lisbeth, Jane, Jeanette og Tina S frem, og i C-arb. viser Tina J. frem

Henriette er speaker på alle hold undtage Rally.

Der serveres suppe – Bettina er tovholder her.

Der er morgenmad kl. 9.00 for bestyrelse, trænere og dem der skal fremvise de forskellige momenter. Vagn sørger for morgenmad.

Børnepriser

Vi fastholder halv pris for børn fremadrettet.

Indkomne ansøgninger om kurser fra trænere

Ingen ansøgninger.

Kassereren

Årsregnskab

Gennemgået uden bemærkninger.

Budget 2018

Gennemgået uden bemærkninger.

Børneattester

Alle trænere udfylder ansøgning om børneattest og Morten samler ind og aflevere til Politiet.

Fliser ved indgang og lys

Kommunen har godkendt at der lægges fliser ved indgang til klubareal og rundt om klubhus mv. Vagn Roerholt hjælper med at anlægge dette. Vagn (kasser) undersøger priser på fliser.

Med hensyn til lys, så er udmeldingen at det tager ca. ½ års tid for ekspedition af dette i kommunen. Morten indhenter priser fra El-installatører og går i gang med at ansøge kommunen om dette, således dette forhåbentligt kan være klart til vinteren 2018.

Klaus Løkkehøj er kontaktperson i kommunen vedr. ovenstående.

Status vagt på Dølle 2018

Lars har været til møde med PH, og de har givet tilsagn om at stå for vagterne natten til fredag og lørdag. Lars skal finde vagter natten til søndag. Lars tager selv depotet alle dagene.

Evt.

Vendt at tidsfrister for kommentarer til dagsordner og referater bedes respekteret, således at der ikke kommer ændringer efter den af sekretæren opgivet tidsfrist.

Christina har lavet træningsplaner for hvalpehold og familiehundeholdet, som evt. kan bruges som inspiration for andre trænere/hold.

Udsmykning af klubhusets vægge med billeder af medlemmernes hunde vendt, og alle synes dette var en super god ide.  

Referat af Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 41 7. februar 2018.

Dagsorden:

1.

Valg af Dirigent. Henriette Medom Marqvorsen blev enstemmigt valgt, og takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var sket ifølge vedtægterne.

2.

Valg af stemmetællere. Peter Svendsen og Maria Berner blev enstemmigt valgt.

3.

Formandens beretning. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4.

Kasserens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed. Enstemmigt godkendt.

5.

Indkomne forslag.   1)    At vi – Schæferhundeklubben kreds 41- årligt yder et økonomisk bidrag til den kreds der arrangere og afholder Schæferhundeklubben for Danmarks SPH2 Danmarksmesterskab   2 stemte for og 10 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.   2)    At vi – Schæferhundeklubben kreds 41 – årligt yder økonomisk bidrag til den kreds, der arrangere og afholder Dansk Kennel Klubs IPO/SPH 2 Danmarksmesterskab   1 stemte for og 11 imod. Forslaget blev ikke vedtaget.

6.

Valg af næstformand. Bettina Skafsgaard blev enstemmigt valgt.

7.

Valg af kredskasser. Vagn Hansen blev enstemmigt valgt.

8.

Valg af kredssekretær. Alette Høy blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af to bestyrelsessuppleanter. Opstillet Kiss Vognsvend, Tina Jersie og Kirsten Christoffersen.   Tina Jersie fik 11 stemmer, Kiss Vognsvend fik 9 stemmer og Kirsten Christoffersen fik 4 stemmer.   Valgt som 1. suppleant Tina Jersie og som 2. suppleant blev valgt Kiss Vognsvend.

10.

Valg af revisor for 1 år. Margit Meisner blev valgt enstemmigt.

11.

Valg af revisorsuppleant for 1 år. Christina Larsen valgt enstemmigt.

12.

Valg af 2 kredsrepræsentanter. Morten Birksø og Tina Jersie blev valgt enstemmigt.

13.

Eventuelt. Tina Jersie savnede referater fra bestyrelsesmøder på hjemmeside. Morten har lovet at ligge referater op på hjemmeside fremadrettet.   Vagn efterlyste at sodavandsdåser købt i klubben blev leveret retur pga. panten, da disse pt forsvinder. Der blev forslået af Maria Berner evt. at sætte prisen op på sodavand og øl, således at klubben kunne være ligeglad med panten.   Tina Jersie takkede bestyrelsen for deres arbejde. Specielt med henblik på den gode promotion af klubben som var sket ved blandt andet avisartikler mv.   Henriette Medom Marqvorsen fortalte om det kredsudvalg for Schæferhundeklubben Danmark som hun sidder i, at her har hun nævnt alle de gode tiltag som Kreds 41 gør for at fastholde og hente ny medlemmer. F.eks. hvalpeholdets ideer og planlægning mv.


Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden.   Referent:                                                                        Dirigent:   Alette Høy                                                                      Henriette Medom Marqvorsen

 Formandens beretning.

Så er endnu et år gået i vores kreds og det har været et meget positivt år syntes jeg.

Vi fik ved efterårs sæsonens indskrivning hele 24 nye medlemmer på selve dagen og lidt flere kom til hen ad vejen og vi prøvede ved den lejlighed at lave et "Åbent hus" arrangement hvilket forløb rigtig godt med rigtig mange besøgende. Også forårs sæsonens indskrivning og "Åbent hus" gik rigtig godt og vi fik 23 nye medlemmer på de forskellige hold, flere har meldt sig på mere end 1 hold. Her og nu har vi 60 aktive og 20 passive medlemmer af vores kreds, heraf er 26 også medlemmer af "Hovedklubben". Det syntes jeg er ret godt af en såkaldt "lille" kreds. Jeg vil selvfølgelig byde alle, både de nye og "gamle" medlemmer hjertelig velkommen og håber at I vil trives i vores kreds.

Jeg håber på at vi kan få tilslutning til fortsat at holde "Åbent hus" i forbindelse med vores indskrivninger. I forbindelse med "Åbent hus", vil jeg her gerne takke "Falster Hundeudstyr" v./Mona & Niels Weiss, for at støtte op om vores arrangement og stille med en bod - tusind tak for det. Også stor tak til de øvrige som bar - det var ikke blevet en succes uden jer!  Samtidig vil jeg også takke vore andre sponsorer for deres støtte til vores kreds. Senest er firmaet "Tække og tømmermester Peter Høy ApS" trådt til med sponsorering af beklædning til vores trænere, tusind tak for det.

Vores BRK'er, Tina Jersie, har i løbet af året arrangeret 4 prøver, hvor der var ret god tilslutning og rigtig god afvikling, som sædvanlig - tusind tak Tina.

Jeg besværede mig lidt over den manglende opbakning til vores sociale arrangementer i 2016, men jeg skal da love for at mine ord blev gjort til skamme, idet vi havde 24 deltagere til vores kredsfest i 2017. En rigtig dejlig fest hvor vi også uddelte pokaler til kredsmestrene og kammeratskabspokalen. Tak til Lars for fremstilling af de flotte pokaler og stor tak til festudvalget, Kiss & Vagn, for et virkelig godt arrangement.

Der har været en lille udskiftning i vores træner stab. Janne Wærum har ønsket at stoppe som rallytræner, her er Tina Skovgaard trådt ind i stedet. Christina Larsen har ønsket at stoppe som sportræner og her har vi så fået Kiss Vognsvend i stedet. På hvalpe- og familiehundeholdet har vi fået en ny træner, Hanne Nielsen, som meget engageret træner. Velkommen til jer alle i jeres nye gerning. Vi har i skrivende stund en trænerstab på 11 trænere + 2 figuranter, heraf er 5 trænere certificerede af Schæferhundeklubben for Danmark.

Hvad skal der så ske i løbet af det kommende år?

Vi skal have lagt fliser fra stien ind til og rundt om vores klubhus. Dette er yderst tiltrængt! Vi har fået tilbud fra Vagn Roerholt om at han vil være tovholder for dette, men vi skal nok have nogle flere til at hjælpe når vi skal i gang med dette arbejde.

Vi har også søgt kommunen om at få mere lys på træningsbanen.

Vores altid ihærdige BRK'er har allerede tilrettelagt årets prøver. Tilmelding til disse foregår via "Caniva".

Vi skal også have flere remedier i hvalpegården, bla. en fast tunnel under en lille høj. Vi har allerede fået en bevægelig "balancebro", som er fremstillet af Søren Petersen - tusind tak for det.

Og der skal nok dukke andre ting op vi skal have gang i.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og alle trænere og figuranter for den enorme indsats i har gjort og selvfølgelig kæmpe tak til alle medlemmerne - uden jer kunne intet lade sig gøre.

Jeg håber vi alle får et rigtig godt hundeår i 2018.

Morten Birksø, 7. februar 2018

Referat af Generalforsamling i Schæferhundeklubben Kreds 41. 9. februar 2017.

Dagsorden:

Valg af Dirigent.

Kiss Vognsvend blev enstemmigt valgt, og hun takkede for valget, og konstaterede at indkaldelsen var sket ifølge vedtægterne.

Valg af stemmetællere.

Maria Berner og Janne Gug Værum blev enstemmigt valgt.

Formandens beretning.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Kasserens forelæggelse af reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.

Enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Valg af formand.

Morten Birksø blev enstemmigt valgt.

Valg af kredssekretær (1 år da Henrik har trukket sig i 2016).

Alette Høy blev enstemmigt valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem

Henriette Medom Marqvorsen og Lars Christensen opstillet.

Valgt blev Henriette Medom Marqvorsen.

Valg af to bestyrelsessuppleanter.

Opstillet Lars Christensen, Kirsten Christoffersen, Kiss Vognsvend.

Valgt blev som 1. suppleant Kiss Vognsvend og 2. suppleant Lars Christensen

Valg af revisor for 1. år.

Margit Meisner blev valgt enstemmigt.

Valg af revisorsuppleant for 1. år.

Christina Larsen valgt enstemmigt.

Valg af 2 kredsrepræsentanter.

Morten Birksø og Lars Christensen blev valgt enstemmigt.

Eventuelt.

Der blev holdt 1 minuts stilhed for afdøde Viva Stegmann.

Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til Bjarne Hansen og Lars Christensen

BRK informerede om nyt tilmeldingssystem til prøver – Caniva.

BRK informerede om prøve 25. marts 2017.

Forespørgsel om medlemstal i kreds 41. Kasseren oplyste det er 42, hvoraf 23 er aktive hundeføre i klubben.

Der blev forespurgt efter protokollen over referater fra før 2010. Denne er desværre forsvundet.

BRK informerede om hjemmesiden www.sporskitser.dk.

Der blev spurgt til figurant – Jan er stoppet. Bestyrelse arbejder på løsning.

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, hvorefter Morten Birksø på bestyrelses vegne takkede Tina Jersie for 2 års godt samarbejde i bestyrelsen.

Referent:                                                                        Dirigent:

Alette Høy                                                                      Kiss Vognsvend.

Formandens beretning.

Mit første år som formand er nu gået og jeg vil gerne takke medlemmerne og deres familier for opbakning og meget hyggeligt samvær.

Også en stor tak til bestyrelsen for hjælp og vejledning til at komme ind i jobbet. Desværre valgte Henrik at stoppe sit bestyrelsesarbejde og sin trænergerning af private årsager.

Vi fik desværre store problemer med at besætte vagterne til Døllemarkedet, da nogle af de folk som havde tilkendegivet at de ville gå for os, pludselig blev shanghajet til andre grupper. Derfor var vi ikke i stand til at opfylde vores kvote og måtte melde fra. I år har vi også meldt fra, da vi ikke kunne få Kræmmerteltet og ikke ville være i stand til at skaffe folk til at gå på pladsen.

Vi fik dog gået nogle vagter sidste år: Pinse cuppen, Kulturforsyningen og LF hestedag, men det var ikke nemt at få folk til det. Jeg håber at det bliver lidt lettere i år, da vi jo har fået en del nye medlemmer således at vi måske ikke er nødt til igen at trække på "Tordenskjolds soldater", det er jo trods alt en indtægt til kredsen.

Det var meningen at vi skulle starte et "Familiehundehold" som et 10-turshold op til forårssæsonen 2016, men kom lidt sent i gang, så pgr.a de mange helligdage ville vi have svært ved at nå det inden sæsonens afslutning, vi startede det i stedet til efterårssæsonen og det blev en god succes, så vi har startet endnu et hold her til forårssæsonen i år med rigtig god tilslutning.

Vi fik lavet en "Hvalpegård" takket være rigtig god hjælp fra Helen, Søren og Jens, tusind tak for det.

Vi fik gennemført nogle prøver: 1.5.2016, 10.9.2016 og 12.11.2016 (kredsmesterskab). Der var ret god deltagelse til prøverne, i alt deltog 29 ekvipager fra 5 kredse, så det må siges at være ok (detaljer kan ses på vores hjemmeside). En stor tak skal lyde til alle deltagere og ikke mindst til de der hjalp både med forplejning og hjælp i øvrigt og selvfølgelig et kæmpe tillykke til kredsmesterne. En særlig tak til vores BRK'er, Tina Jersie, for nogle aldeles veltilrettelagte prøver og hendes altid store overblik.

I forbindelse med kredsmesterskabet afholdte vi også vores kredsfest, desværre med forholdsvis lille tilslutning. Også vores sommerfest var ringe besøgt. Jeg håber at vi kan få lidt flere medlemmer til at slutte op om disse arrangementer i fremtiden

Ved indskrivningen d. 14.1. i år fik vi, til stor glæde, mange nye medlemmer - et stort og varmt velkommen skal lyde til dem - jeg håber I vil komme til at befinde jer rigtig godt i vores kreds. Også et varmt velkommen til alle de "gamle" - dejligt at se jer igen.

I kredsen har vi nu 9 hold og 11 trænere, heraf 7 certificerede af Schæferhundeklubben for Danmark, og 1 uddannet rallyinstruktør, så jeg syntes at vi er ret godt kørende.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning med et ønske om et rigtig godt hundeår i 2017.

Morten Birksø, 9. februar 2017.

Efter generalforsamlingen d. 9.2.2017, ser bestyrelsen således ud:

Formand:

Morten BirksøNæstformand:

Bettina SkafsgaardKasserer:

Vagn HansenKredssekretær:

Alette HøyBestyrelsesmedlem:

Henriette Marqvordsen1. suppleant:

Kiss Vognsvend2. Suppleant:

Lars ChristensenRevisor:

Margit MeisnerRevisorsuppleant:

Christina Larsen

Nyt fra bestyrelsen:

Ny træner:

Marianne Værum (Janne Gug Værum) er ny træner i kredsen i den nye sæson på rallyholdet.

Janne er certificeret træner, dvs. at hun har trænerbasisuddannelsen. Derudover er hun i gang med at uddanne sig til Rally insruktør.

Træningsgebyrer:

Fører betaler grundgebyr og der betales udover for hvert hold. Har man mere end én hund betales der pr. hund pr. hold man går på.

Gæstetræningsgebyr stiger til kr 50,00 pr. januar 2017.

Kredsmester:

Man kan blive kredsmester i alle officielle pointgivende prøver uanset antallet af deltager.

Hold:

Alle hold fortsætter på nær færdsels / IPO hold mandag med Lars som nedlægges efter Lars´ ønske.

Familiehundeholdet vil atter blive et 10 turs hold.

Der oprettes et IPO hold med Kiss som træner lørdage kl. 13.30.

Kiss har rigtig mange års erfaring som hundefører og træner, både i Politihundeforeningen og i Schæferhundeklubben.

Selvtrænings IPO holdet flyttes til kl.10.00 og færdselshold og hvalpehold til kl.11.00.

De nye træningstider og hold vil fremgå af hjemmesiden efter sæsonafslutning.

Tina Jersie stopper som lydighedstræner med øjeblikkelig virkning - dette efter ønske fra både Tina og bestyrelsen.

Rallyholdet har ændret træningstid til 17:00 - 19:00 om torsdagen.

Familiehundeholdet har ændret træningstid til 12:00 - 14:00 om lørdagen.

Nyt fra bestyrelsen

IPO holdet er ændret til et selvtræningshold med Lars som holdansvarlig.

Efter opsplitning af BRK funktionen, er Lars nu holdansvarlig på alle hold.

Hvalpeholdet får ændret træningstid fra lørdag kl. 09:00 til lørdag kl. 10:00 og vil træne i den nye hvalpegård.

Det er besluttet at vi ikke tager imod nye vagtopgaver, da det er meget op ad bakke med hensyn til at få nogen til at tage vagter, medmindre nogle flere udmelder interesse for dette. Lykkes det ikke må vi jo nok imødese en kontingentstigning fremadrettet.

Nyt fra bestyrelsen

Henrik har meddelt bestyrelsen, at han stopper i bestyrelse og som træner med udgangen af indeværende sæson!

Tina indtræder som fast bestyrelsesmedlem.

Indskrivning lø. d. 6. august kl 10-12.

Der køres gruppe C henover sommeren i det omfang Jan kan.

Følg datoer på hjemmesiden.

Nyt fra bestyrelsen. Maj 2016

Bestyrelsen har valgt at opdele BRK- funktionen i to funktioner. Fremover står Lars for den overordnede trænerstyring og Tina fortsætter som prøveansvarlig og kontakt til hovedklubben, samt at unghundeholdet ændres til familiehundehold, trænet af Morten og Christina og færdselsprøvehold, trænet af Alette og Bettina.

Der indrettes indhegnet kravlegård til hvalpe i Nordvestlige hjørne af træningsbanen.

Bestyrelsen ønsker afholdt 2 prøvedage pr. sæson. Efterår 2016 ønskes prøveafholdelse i september og  KM i november. UHP tilrettelægges ved behov.

Nyt fra bestyrelsen 29.03.2016

Da vi, trods gentagne henvendelser, stadig ikke har modtaget en kontrakt vedr. vores tilbud/tilsagn om at gå vagt i "Kræmmerteltet" under dette års marked og vi har konstateret at nogle af de folk som vi havde en aftale med, er gået over til at gå for andre og ydermere har konstateret at man søger vagter med hunde på de sociale medier har, bestyrelsen besluttet at stoppe samarbejdet med DØLLE for i år.

Der er indkøbt 24 sporpinde uden flag. Sælges for 50 kr til medlemmer.

 

Kredsmesterskab afholdes 12/11.

Alle prøver undtagen UHP anmeldes.

 

 

Præcision:

Bestyrelsen præciserer at Hf'ere, der bruger pladsen UDENFOR træningstiderne  pr. definition SKAL være tilmeldt et hold.

Klubbens forsikring dækker IKKE ved skader under selvtræning.

C træning betinger, at man går på et lydighedshold 

Lydighedshold defineres som hold i vilkårlige klubber.

 

 

NYT FRA BESTYRELSEN


Med oplæg fra den nye formand (Morten) drøftede bestyrelsen visioner for kredsens fremtidige virke, bl.a. hvordan stoppes medlemsfrafaldet.


Tankerne går bl.a. på at gøre mere for at invitere andre racer, etablere et familiehundehold, som bygger på miljøtræning, lydighed og anden form for træning, som ikke lægger op til prøver, implementere træning omkring det nordiske program og kredsens tilbagevenden til traditionel træning som hovedregel, men med tilbud om hold med mere nørdet tilgang.
Det er bestyrelsens ønske at vi skal kunne gøre det anderledes og tilbyde andre træningsmuligheder end andre kredse. Derfor vil vi tilbyde et "Familiehundehold" for alle lovlige racer og for hunde i alle aldre som start og drøftelserne om videre tiltag fortsætter i foråret med ønske om implementering til efteråret.

Det er meningen at Familiehundeholdet skal tilbydes som et 10 turs hold til kr. 400.-, med Christina & Morten som trænere.

Kredsen har pt en likvid beholdning på 38000 kr.
Samlet udgifter på kursus i indeværende år ca. 8000

Klubhuset trænger til en kærlig hånd. Der skal planlægges en eller to arbejdsweekender. Tages op på senere møde!

Dølle er indstillet på at vi kun tager vagter i kræmmerteltet. Lars arbejder på at finde vagter.

 

 

 Referat af generalforsamling i Schæferhundeklubben kreds 41, 8.februar 2016

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent:


Steen Christensen blev enstemmigt valgt, takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var sket iflg. vedtægterne.2.

Valg af stemmetællere:


Maria Berner og Claus Sejbjerg blev valgt.3.

Formandens beretning:


Beretningen blev enstemmigt godkendt.4.

Kassererens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed:


Enstemmigt godkendt5.

Indkomne forslag:


Forslag om at droppe Døllevagter eller finde en anden hovedansvarlig for planlægningen, blev ændret til forslag om at tilbyde vagter i kræmmerteltet og KUN dér med 4 pers. pr. nat fra kl. 20:00 - 09:00 alle 3 dage. Lars P. Christensen blev valgt til koordinator.

6.

Valg af formand (valg for 1 år, da Nathalie trækker sig midt i perioden af personlige årsager).


Morten Birksø blev enstemmigt valgt.7.

Valg af næstformand:


Bettina Skafsgaard blev enstemmigt valgt.8.

Valg af kasserer:


Vagn Hansen blev enstemmigt genvalgt.9.

Valg af sekretær:


Henrik Simonsen blev enstemmigt genvalgt.10.

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år:


Alette Høy blev enstemmigt valgt.11.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:


Opstillet: Tina Jersie, Lars P. Christensen og Kirsten Christoffersen. Valgt blev: 1. suppleant: Tina Jersie. 2. suppleant: Lars P. Christensen.12.

Valg af revisor for 1 år:


Viva Stegmann blev valgt enstemmigt, idet forsamlingen godkendte tilsagn via SMS som skriftligt tilsagn.13.

Valg af revisorsuppleant for 1 år:


Margit Meisner blev enstemmigt valgt.14.

Valg af 2 kredsrepræsentanter:


Morten Birksø og Lars P. Christensen blev enstemmigt valgt.15.

Eventuelt:


BRK planlægger prøver d. 1. maj d.å. Ref. GF lægges på hjemmesiden

 

 

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden, hvorefter Vagn, på bestyrelsens vegne, takkede Nathalie og Steen for 4 års godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Referent: Henrik Simonsen                                                                                              Dirigent: Steen Christensen

 

 

Formandsberetning 2016

Kære medlemmer

Først et tak for året der er gået. Det har budt på op og nedture samt svære valg, der bl.a. har fået bestyrelsen til at gå i ekstra tænkeboks omkring fremtidsvisioner. Dernæst må jeg påpege, at min afsked absolut intet har med Kreds 41 at gøre. Kredsen har en stor plads i mit hjerte og vil altid have det uanset fortid og fremtid. Det er ene og alene en beslutning taget på et personligt og helbredsmæssigt grundlag.

Året startede som bekendt ikke som planlagt. Vi var lige gået ud af et turbulent 2014, der affødte en ekstraordinær generalforsamling, der dermed gav anledning til en ny start – lægge det gamle til side og se fremad. Men sådan skulle det altså ikke blive og vi blev nødt til at sige farvel til vores figuranter. Dette var absolut ikke en beslutning der var nem!... og der blev efterfølgende gjort mange tanker for stadig at give medlemmerne mulighed for at deltage i grp. C. Løsningen blev Jan Jacobsen, som sagde ja til at figurere for os. Senere har Michael Frederiksen også været på banen og nu er vores egen Claus Sejbjerg også ved at få blod på tanden. Det giver os forhåbning om at vi i fremtiden igen får vores egne figuranter i kredsen.

Vi har også haft vagterne på døllemarked, der i stigende grad bliver sværere at besætte. I 2015 gav medlemmerne dog en stor skalle og trak både venner og familiemedlemmer med for at få dækket vagterne. Tusind tak for det, det var en stor hjælp, ingen tvivl om det og bestyrelsen for dølle har igen i går givet os stor ros! Ligeledes har samarbejdet med dølles opsynsmænd igen i år været forrygende. Men det er stadig sådan at der er nogle få, der stadig trækker de helt lange vagter – 12 timer 3 nætter i træk er nærmest umenneskeligt for både førere og hunde.  Så I medlemmer skal nu kraftigt overveje om det er noget vi skal fortsætte med. Bestyrelsen mener ikke det er realistisk og jeg som vagtplanlægger får større og større udfordringer med at få dækket vagterne. Dølle er informeret om, at der er mulighed for at vi ikke kan løfte opgaven, men at der ikke er taget en endelig beslutning. De afventer dog svar efter i aften. Der er stillet forslag omkring dølle under indkomne forslag, hvor medlemmerne skal tage stilling.

Pinsecuppen bliver der ikke pillet ved, da det virker til at der er noget mere opbakning til disse vagter.

Vi har også haft en prøve, der som sædvanligt var planlagt til UG ned i mindste detalje. Igen var der et flot antal hundeførere der stillede. Der var 12 og det er dejligt, at der er så mange der bakker op om prøverne. Det er også godt at se at medlemmer, der ikke skal til prøve også kommer og bakker op og giver en hånd med. 8 bestod og stort tillykke til dem.

Forårssæsonen skulle sluttes af med forkælelse for medlemmerne både for indsatsen på dølle og for at få en god afslutning på en turbulent sæson. Derfor blev det besluttet at kredsen gav maden til sommerfesten. En lækker helstegt pattegris og god hygge. Det er dog kendetegnende gennem de sidste år, at det kun er en brøkdel, der kommer til festen. Bestyrelsen tager dette efterretning og tilrettelægningerne af fester, arrangementer osv. er også en del af bestyrelsens visionsplan. Er der medlemmer, der har forslag og gode idéer er de velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Gennem sommeren har der været holdt fast i c-arbejdet, hvilket vi håber medlemmerne har været glade for – ikke mindst fordi de har muligheden for at benytte den figurant vi bruger til prøver.

Efterårssæsonen er forløbet stille og roligt og allerede i oktober kunne vi afholde vores kredsmesterskab. Igen et arrangement hvor BRK’en sørgede for at alt kørte på skinner, det er en fornøjelse at være vidne til. Dommere og figuranter roser os også for vores lille kreds, der er kendt for en god stemning generelt og især til prøverne. Der har været gjort en enorm indsats for at få alt til at hænge sammen. Der skulle bruges store sporarealer, hvilket vores sportrænere omhyggeligt har været ude at se på og bedømme for at udvælge det bedste til vores hundeførere. Og igen er der medlemmer, der har været gode til at give en hånd til prøven. Ikke mindst har vores uvurderlige køkkenteam atter en gang sørget for at vi er blevet bespist på den mest fantastiske måde. 10 hundeførere stillede til kredsmesterskabet og 8 bestod – stort tillykke til dem.

Det er dejligt at se, at der gang på gang er hundeførere der ønsker at gå til prøver, det skal vi bestemt holde ved. Men vi skal også tænke bredden ind i vores kreds. Hvad kan vi tilbyde dem, der ikke ønsker at være prøveorienterede? Hvilke ønsker har de? Disse spørgsmål er også en del af visionsplanen for kredsen, så kom endelig med gode idéer.

Mestrene blev hyldet til vores årlige kredsfest, men her må vi konstatere, at der igen ikke er så bred tilslutning mere. Vi ønsker gerne at der er så mange som muligt, der deltager i arrangementerne, så derfor vil vi naturligvis også gerne have inputs til hvordan vi kan gøre kredsfesten mere attraktiv – udover pokalerne naturligvis.

Så kommer vi til juleafslutningen. Som vi ser med festerne og generelt ved afslutningerne er det kun et fåtal af medlemmerne der kommer. Det er rigtig ærgerligt, da det netop er ved disse afslutninger at man kommer tættere på hinanden socialt. Der summes pt. I bestyrelsen om hvilke tiltag, der kan lokke folk til at komme og også her kan jeg kun opfordre medlemmerne til at komme med gode idéer.

Slutteligt vil jeg gerne takke hele trænerstaben for deres indsats gennem endnu et år. Gang på gang stiller de frivilligt op for at hjælpe hundeførerne efter bedste evne og p.t. er der rigtig meget kursusaktivitet i gang for alle trænerne for at kunne være fuldt opdateret på det sidste nye. Jeg vil på bestyrelsens og egne vegne også gerne takke Steen for hans gode samarbejde i bestyrelsen gennem mange år, det har været en fornøjelse.

Jeg ønsker kredsen alt det bedste i 2016 – jeg vil glæde mig til at kigge ud til jer, så snart jeg kan.

Med venlig hilsen Formanden
Pr. 1.1.2016 stiger Grundkontingent med 100 kr. Således at medlemmer af hovedklubben fremover betale 400 kr. pr. sæson + 100 kr. pr. hold. (Gr. C dog 200 kr.) Ikke-medlemmer 500 kr i grundkontingent.


Bestyrelsen har besluttet at brug af træningsbanen på prøvedage er forbudt og - for prøvedeltagere - medfører diskvalifikation fra prøven.

 

 

For at deltage i kredsmesterskaber skal følgende krav være opfyldt
 
1. Medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark kreds 41 mindst 3 måneder før kredsmesterskabet.
 
2. Været ejer af den prøvestillede hund mindst 3 måneder før kredsmesterskabet.
 
Ovenstående er konfirmeret af Schæferhundeklubben for Danmark.  

Venlig hilsen
 
Bestyrelsen

 

 
Spørgsmål til bestyrelse og trænere skal stilles direkte til den enkelte via mail eller personlig kontakt og ikke via Facebook. Mailadresser og telefonnumre findes på den nye hjemmeside.

 

Bestyrelsen har fastlagt regler for deltagelse i kurser, således at vi dækker diæter, evt. færger og desuden betaler med 1,50 kr pr. kørt km. Det er et ønske om fremover at kunne afholde grundkurser i kredsens regi.